Kiểu: Cờ úp, 17/4/2019

34 nước, 2 phút : 09 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết