Kiểu: Cờ úp, 17/4/2019

6 nước, 1 phút : 04 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ