tuanvu87 1258 +22
renguon 1387 -22

Kiểu: Cờ úp, 17/4/2019

64 nước, 7 phút : 27 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết