tuanvu87 1268 -11
renguon 1377 +11

Kiểu: Cờ úp, 17/4/2019

21 nước, 1 phút : 48 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua