teobe 1290 +13
tuanvu87 1231 -13

Kiểu: Cờ úp, 17/4/2019

17 nước, 1 phút : 57 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua