tuanvu87 1218 +19
phat2018 1295 -19

Kiểu: Cờ úp, 17/4/2019

38 nước, 5 phút : 45 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ