chay832003 1265 +15
tuanvu87 1237 -15

Kiểu: Cờ úp, 17/4/2019

38 nước, 3 phút : 07 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua