tuanvu87 1222 +19
chay832003 1280 -19

Kiểu: Cờ úp, 17/4/2019

66 nước, 5 phút : 03 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua