tuanvu87 1241 +14

Kiểu: Cờ úp, 17/4/2019

13 nước, 2 phút : 11 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ