cubinbin 1156 +20
tuanvu87 1255 -20

Kiểu: Cờ úp, 17/4/2019

6 nước, 0 phút : 47 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua