choibaisex 1347 +11
tuanvu87 1224 -11

Kiểu: Cờ úp, 17/4/2019

38 nước, 2 phút : 31 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết