tuanvu87 1213 -10
choibaisex 1358 +10

Kiểu: Cờ úp, 17/4/2019

61 nước, 4 phút : 32 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua