Kiểu: Cờ úp, 22/4/2019

42 nước, 5 phút : 29 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết