Kiểu: Cờ úp, 3 tuần trước

42 nước, 5 phút : 29 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết