Kiểu: Cờ úp, 22/4/2019

71 nước, 10 phút : 27 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết