Hungmap 1648 -25

Kiểu: Cờ úp, 6 ngày trước

60 nước, 5 phút : 44 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua