Kiểu: Cờ úp, 6 ngày trước

38 nước, 7 phút : 41 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ