Kiểu: Cờ úp, 16/5/2019

38 nước, 7 phút : 41 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ