Kiểu: Cờ úp, 16/5/2019

40 nước, 4 phút : 38 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết