Kiểu: Cờ úp, 6 ngày trước

40 nước, 4 phút : 38 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết