choidonhat 1631 -14
T982 1669 +14

Kiểu: Cờ úp, 16/5/2019

75 nước, 18 phút : 21 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết