Hungmap 1623 -23

Kiểu: Cờ úp, 6 ngày trước

155 nước, 21 phút : 18 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua