Kiểu: Cờ úp, 16/5/2019

118 nước, 15 phút : 23 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết