Kiểu: Cờ úp, 6 ngày trước

118 nước, 15 phút : 23 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết