Kiểu: Cờ úp, 16/5/2019

57 nước, 7 phút : 09 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua