Kiểu: Cờ úp, 6 ngày trước

57 nước, 7 phút : 09 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua