nguyen1111 1504 +19
Heokhec 1568 -19

Kiểu: Cờ úp, 6 ngày trước

52 nước, 7 phút : 18 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết