nguyen1111 1504 +19
Heokhec 1568 -19

Kiểu: Cờ úp, 16/5/2019

52 nước, 7 phút : 18 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết