Kiểu: Cờ úp, 6 ngày trước

103 nước, 13 phút : 52 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết