Kiểu: Cờ úp, 16/5/2019

103 nước, 13 phút : 52 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết