Kiểu: Cờ úp, 6 ngày trước

54 nước, 5 phút : 56 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua