Heokhec 1549 +15
nguyen1111 1523 -15

Kiểu: Cờ úp, 16/5/2019

54 nước, 7 phút : 07 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết