Kiểu: Cờ úp, 16/5/2019

42 nước, 5 phút : 43 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ