Kiểu: Cờ úp, 6 ngày trước

42 nước, 5 phút : 43 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ