nguyen1111 1508 +19
Heokhec 1564 -19

Kiểu: Cờ úp, 16/5/2019

62 nước, 7 phút : 09 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua