Kiểu: Cờ úp, 6 ngày trước

21 nước, 1 phút : 45 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết