Kiểu: Cờ úp, 16/5/2019

21 nước, 1 phút : 45 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết