Heokhec 1545 +15
nguyen1111 1527 -15

Kiểu: Cờ úp, 16/5/2019

58 nước, 7 phút : 51 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết