Kiểu: Cờ úp, 6 ngày trước

79 nước, 15 phút : 56 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết