Kiểu: Cờ úp, 16/5/2019

79 nước, 15 phút : 56 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết