Kiểu: Cờ úp, 16/5/2019

83 nước, 13 phút : 39 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua