Kiểu: Cờ úp, 6 ngày trước

83 nước, 13 phút : 39 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua