Kiểu: Cờ úp, 6 ngày trước

88 nước, 14 phút : 09 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua