Kiểu: Cờ úp, 16/5/2019

30 nước, 4 phút : 29 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ