Kiểu: Cờ úp, 6 ngày trước

30 nước, 4 phút : 29 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ