Kiểu: Cờ úp, 16/5/2019

72 nước, 13 phút : 46 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ