Kiểu: Cờ úp, 5 ngày trước

38 nước, 5 phút : 49 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ