Kiểu: Cờ úp, 17/5/2019

38 nước, 5 phút : 49 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ