Quân đen 0 0
Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ úp, 17/5/2019

108 nước, 19 phút : 15 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua