1234554321 1377 +22
samle53 1506 -22

Kiểu: Cờ úp, 17/5/2019

70 nước, 5 phút : 41 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua