samle53 1484 +12
1234554321 1399 -12

Kiểu: Cờ úp, 17/5/2019

33 nước, 2 phút : 24 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua