Quân đen 0 0
Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ úp, 5 ngày trước

35 nước, 6 phút : 04 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ