Quân đen 0 0
Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ úp, 17/5/2019

37 nước, 4 phút : 03 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua