Kiểu: Cờ úp, 17/5/2019

44 nước, 4 phút : 34 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua