Quân đen 0 0
Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ úp, 17/5/2019

49 nước, 8 phút : 24 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua