Quân đen 0 0
Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ úp, 6 ngày trước

54 nước, 8 phút : 05 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua