Quân đen 0 0
Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ úp, 17/5/2019

19 nước, 3 phút : 09 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ