Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ úp, 17/5/2019

69 nước, 10 phút : 03 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua