Quân đen 0 0
Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ úp, 17/5/2019

8 nước, 1 phút : 26 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ