Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ úp, 17/5/2019

67 nước, 9 phút : 20 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ