Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ úp, 5 ngày trước

67 nước, 9 phút : 20 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ