Quân đen 0 0
Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ úp, 3 ngày trước

83 nước, 11 phút : 57 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết