Quân đen 0 0
Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ úp, 17/5/2019

80 nước, 14 phút : 37 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ