Quân đen 0 0
Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ úp, 17/5/2019

44 nước, 7 phút : 25 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ